Điều khoản Dịch vụ và Sử dụng

Chỉnh sửa lần cuối: Ngày 14 tháng Ba năm 2021

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ SỬ DỤNG

Bạn có thể tham khảo các điều khoản dịch vụ và Chính sách Bảo mật Dữ liệu MES này tại https://yospermtest.com/data-privacy-policy (gọi chung: “Thỏa thuận này” hoặc “Thỏa thuận”) là thỏa thuận ràng buộc giữa bạn (“Người dùng cuối” hoặc “bạn”) và Medical Electronic Systems, LTD (“Công ty”, “MES”, “hoặc “chúng tôi ”).

Thỏa thuận chi phối việc bạn sử dụng ứng dụng di động YO™ Home Sperm Test (Kiểm tra Tinh trùng tại nhà YO™) (“Ứng dụng”, “YO™”) cùng với YO™ Home Sperm Test Kit (Bộ dụng cụ Kiểm tra Tinh trùng tại nhà YO™) (“Bộ dụng cụ”).

Theo như chỉ dẫn, người dùng sẽ được cung cấp một ứng dụng di động (“Ứng dụng”) với Bộ dụng cụ và hướng dẫn chi tiết (“Hướng dẫn sử dụng Bộ dụng cụ Kiểm tra”) để tiến hành kiểm tra chất lượng tinh trùng tại nhà, phân tích mẫu tinh dịch (“Mẫu”) và cung cấp báo cáo về Nồng độ Tinh trùng Di động của một người (“MSC”), điểm sinh sản (“YO SCORE”) cũng như video trực tiếp về các tế bào tinh trùng của người dùng (gọi chung là “Kết quả”).

BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN (A) XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU THỎA THUẬN NÀY; (B) XÁC NHẬN VÀ TUYÊN BỐ RẰNG BẠN TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN; VÀ (C) CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN BỊ RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ỨNG DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ XÓA ỨNG DỤNG KHỎI THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN.

MES có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc điều chỉnh các Điều khoản Dịch vụ và các chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi hoặc thay đổi đó. Không có nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này được coi là mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba. Mặc dù chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn khi Thỏa thuận có những thay đổi lớn, bạn nên xem lại theo định kỳ phiên bản cập nhật mới nhất của Thỏa thuận được đăng trên trang web: www.yospermtest.com

1. ỨNG DỤNG.

(a)       Thỏa thuận này có hiệu lực đối với việc sử dụng Ứng dụng và Bộ dụng cụ. Thỏa thuận này áp dụng đối với tất cả người dùng Ứng dụng hoặc Bộ dụng cụ (“Dịch vụ”). Thỏa thuận này cũng áp dụng cho các mục đích sử dụng liên quan, chẳng hạn như việc sử dụng trang web của MES hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do MES cung cấp.

(b)       Trong trường hợp Dịch vụ sử dụng, ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, các bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của MES, bạn xác nhận rằng bạn biết và đồng ý rằng MES không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn công khai thừa nhận MES không phải chịu bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba.

(c)      BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ CÔNG CỤ KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ NHƯ ĐƯỢC CHỈ DẪN, BAO GỒM VIỆC HIỂU RÕ NHỮNG CẢNH BÁO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC RỦI RO VỀ SINH HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ VÀ TIÊU HỦY MẪU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHẢ NĂNG LÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC. Ứng dụng và Bộ dụng cụ phải được sử dụng cùng nhau. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng ứng dụng khi không có Bộ dụng cụ hoặc với bất kỳ Bộ dụng cụ nào khác Bộ dụng cụ được mua từ trang web của Công ty www.yospermtest.com hoặc các đại lý được ủy quyền khác.

(d)       BẠN ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM VÀ BẢO VỆ CÔNG TY KHỎI BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN KHÔNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ CÔNG CỤ KIỂM TRA HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC BỘ CÔNG CỤ DO MES CUNG CẤP VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TY KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, CHI PHÍ, PHÍ TỔN (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ) và CÁC KHOẢN NỢ TIỀM TÀNG.

2. TÀI KHOẢN VÀ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA MES

(a)       Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, MES cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để bạn tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại trên một thiết bị di động, máy tính cá nhân thuộc sở hữu hoặc sự kiểm soát của bạn (“Thiết bị Di động”) miễn là Ứng dụng đang được sử dụng cùng với Bộ dụng cụ được mua từ MES như được mô tả ở đây.

(b)      Để truy cập một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể cần tạo Tài khoản MES trên Ứng dụng và/hoặc trang web MES. Bạn không bao giờ được sử dụng Tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình và phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho MES ngay lập tức nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn.

(c)       Mặc dù MES sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất mà bạn phải chịu do sử dụng tài khoản trái quy định, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà MES hoặc những bên khác phải chịu do hoạt động sử dụng trái phép của bạn gây ra.

(d)       Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác khi không có sự cho phép của chúng tôi.

(e) Nếu bạn chọn tên người dùng hoặc những thông tin nhận dạng tương tự cho tài khoản của mình, chúng tôi có quyền xóa hoặc lấy lại tên đó nếu chúng tôi tin rằng điều này là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu khiếu nại về việc tên người dùng không liên quan chặt chẽ đến tên thật của người dùng).

(f)       Nội dung của Dịch vụ và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng (“Dấu hiệu”) của Dịch vụ, thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép cho MES, tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật.

(g)       Nội dung được cung cấp cho bạn NGUYÊN TRẠNG. Bạn chỉ có thể truy cập Nội dung để lấy thông tin và sử dụng cho mục đích cá nhân thông qua chức năng được cung cấp của Dịch vụ và như được cho phép theo Điều khoản Dịch vụ này. Bạn sẽ không tải xuống bất kỳ Nội dung nào trừ khi bạn thấy liên kết “tải xuống” hoặc liên kết tương tự được MES hiển thị trên Dịch vụ cho Nội dung đó. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền, phát, trưng bày, bán, cấp phép hoặc khai thác bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào khác khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MES hoặc người cấp phép tương ứng của Nội dung. MES và các nhà cấp phép của MES bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Dịch vụ và Nội dung.

(h)       Người dùng và những người không phải người dùng tương tác với Dịch vụ bên ngoài nước Mỹ đồng ý chuyển và xử lý dữ liệu cá nhân của họ tại Mỹ. Người dùng ở quốc gia bị Mỹ cấm vận hoặc nằm trong danh sách Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động thương mại trên Dịch vụ (chẳng hạn như quảng cáo hoặc thanh toán). Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ nếu bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có nguồn gốc từ Mỹ.

(i) MES có quyền ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

3. CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TÀI KHOẢN MES CỦA BẠN.

Bạn không được phép:

(a)      Sao chép Ứng dụng, bất kỳ phần nào của trang web MES hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó;

(b)      Phân phối bất kỳ nội dung nào bạn đã truy cập qua Dịch vụ ở bất kỳ phương tiện nào trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung KHI không có sự cho phép trước bằng văn bản của MES trừ khi được phép theo quy trình, tùy chọn hoặc hướng dẫn của Ứng dụng.

(c)      Sửa đổi, dịch, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo ra các sản phẩm hoặc cải tiến phái sinh, cho dù có thể được cấp bằng sáng chế hay không, của Ứng dụng;

(d)      Cố gắng truy cập hoặc truy cập Dịch vụ thông qua bất kỳ loại hình công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài trình duyệt hoặc điện thoại di động.

(e)      Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác với quy định.

(f)      Cho phép người khác sử dụng Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn.

(g)      Sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc “trình đọc ngoại tuyến”, để truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu đến máy chủ MES trong một khoảng thời gian nhất định hơn số lượng thông báo mà con người có thể gửi một cách hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một trình duyệt web trực tuyến thông thường. MES có quyền thu hồi các trường hợp ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc tích lũy bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Dịch vụ, bao gồm tên tài khoản, cũng như không sử dụng hệ thống liên lạc do Dịch vụ cung cấp (ví dụ: bình luận, email) cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào. Bạn đồng ý không gạ gẫm bất kỳ người dùng Dịch vụ nào vì mục đích thương mại.

(h)      Nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm MES, chẳng hạn như một ứng dụng hoặc một plugin trình duyệt, bạn đồng ý rằng đôi khi, phần mềm có thể tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật và các tính năng bổ sung từ MES để cải thiện, nâng cao và phát triển phần mềm hơn nữa. Bạn sẽ không sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn từ MES trừ khi có được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ MES.

(i)        Vi phạm bất kỳ luật nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn.

(j)        Sử dụng kỹ thuật đảo ngược, phân tách, dịch ngược, giải mã hoặc cố gắng lấy hoặc giành quyền truy cập vào mã nguồn của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng; và

(k)        Loại bỏ, xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ nhãn hiệu nào hoặc bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác khỏi Ứng dụng, bao gồm bất kỳ bản sao nào của những điều kể trên.

(l)        Cố gắng phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trong đó.

(m)   Sử dụng bản quyền hoặc Thương hiệu của MES hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào tương tự có thể gây nhầm lẫn, trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng thông qua các chính sách đã ban hành hoặc với sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. BẢO LƯU CÁC QUYỀN.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Ứng dụng được cung cấp theo giấy phép và không được bán cho bạn. Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Ứng dụng theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc sử dụng Ứng dụng theo giấy phép được cấp và tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và hạn chế theo Thỏa thuận này. Công ty bảo lưu và giữ toàn bộ quyền, quyền sở hữu và lợi ích của mình từ và đối với Ứng dụng, bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong đó hoặc có liên quan, trừ khi những điều trên được cấp rõ ràng cho bạn trong Thỏa thuận này.

5. QUYỀN RIÊNG TƯ.

(a)      Quyền riêng tư và Bảo mật Y tế.  Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật y tế của bạn. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn cũng đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu, trừ khi bạn chọn “Không tham gia” từ menu Cài đặt của Ứng dụng. Vui lòng đọc đầy đủ trước khi sử dụng Ứng dụng. Bạn nên bảo vệ thiết bị của mình bằng mật khẩu trước khi sử dụng Ứng dụng. Nếu bạn quyết định không làm điều này và bất kỳ thông tin nào được chia sẻ, có hoặc không có sự đồng ý của bạn, bởi một bên không được phép truy cập vào thiết bị của bạn, bao gồm cả thông tin liên quan đến Kết quả của bạn, thì đây là trách nhiệm của riêng bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh.

(b)      Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu Thiết bị Di động của mình và duy trì tính bảo mật của mật khẩu trong suốt thời gian Ứng dụng được cài đặt trên Thiết bị Di động của bạn. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Kết quả và xóa Kết quả nếu bạn quyết định ngừng sử dụng mật khẩu để bảo vệ cho Thiết bị Di động của mình.

6. THÔNG TIN CỦA BẠN

(a)       Với tư cách là chủ tài khoản MES, bạn có thể gửi một số thông tin tới Dịch vụ, bao gồm một số Thông tin Chăm sóc Sức khỏe Được Bảo vệ (PHI). Mặc dù MES thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bảo mật thông tin của bạn, bạn hiểu rằng không có hệ thống trực tuyến nào là an toàn 100% và bạn cam kết thông báo cho MES ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào rằng nội dung của bạn đã bị truy cập bất hợp pháp.

(b)       Bạn sẽ chỉ cung cấp cho MES những thông tin đúng sự thật và chính xác và bạn có các quyền hợp pháp để nắm giữ những thông tin đó. Bạn sẽ chỉ tải lên các mẫu tinh dịch dưới sự ủy quyền của người cung cấp mẫu.

(c)      Để đảm bảo tính minh bạch, bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với Thông tin của mình. Tuy nhiên, bằng việc gửi Thông tin cho MES, bạn đã cấp cho MES một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng Thông tin cho các mục đích cụ thể được tạo ra dành cho dịch vụ MES. Các giấy phép do bạn cấp trên đây là vĩnh viễn và không thể thu hồi.

Bạn thừa nhận và đồng ý với những điều sau đây đối với Kết quả:

(1)       Ứng dụng cung cấp Kết quả được cho là có độ chính xác > 90%.  Do đó, Kết quả mà bạn nhận được vẫn có khả năng không chính xác;

(2)      Kết quả nhằm cung cấp thông tin và không được coi cũng như không nên được coi là chẩn đoán y tế;

(3)      Kết quả không thay thế lời khuyên của chuyên gia y tế và bởi vậy bạn nên nhận lời khuyên và dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp bên cạnh việc sử dụng Ứng dụng và Bộ dụng cụ này;

(4)      Bạn biết rằng việc không tuân thủ Hướng dẫn của Bộ dụng cụ Kiểm tra và/hoặc hướng dẫn của Ứng dụng có thể dẫn đến Kết quả sai;

(5)      Bạn có thể không truy cập được để xem Kết quả của mình hoặc Kết quả của bạn có thể bị xóa nếu/khi bạn xóa Ứng dụng, cài đặt lại Ứng dụng hoặc một phiên bản của ứng dụng đó hoặc cài đặt hoặc cập nhật hệ điều hành của Thiết bị Di động của bạn, hoặc nếu có vi-rút hoặc phần mềm xâm hại hoặc không mong muốn khác làm gián đoạn, tấn công, thay đổi hoặc can thiệp vào Thiết bị Di động của bạn. Kết quả cũng được xóa định kỳ sau một vài tháng để giảm thiểu việc lưu trữ thông tin y tế của chúng tôi.

7. ĐIỀU KHOẢN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

(a)       Thời hạn của Thỏa thuận này bắt đầu khi bạn cài đặt Ứng dụng và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Công ty chấm dứt Thỏa thuận.

(b)       MES có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Ngoài ra, Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này.

(c)       Khi Thỏa thuận chấm dứt:

(i)       tất cả các quyền được cấp cho bạn theo Thỏa thuận này cũng sẽ chấm dứt; và

(ii)       bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng và xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng khỏi Thiết bị Di động của bạn.

(e)       Việc chấm dứt sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Công ty liên quan đến việc vi phạm thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt, theo luật hoặc trong vốn chủ sở hữu.

(e)       Tại mọi thời điểm, theo quyết định của riêng mình và không cần thông báo trước, MES có thể xóa Nội dung đó và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng vì đã gửi tài liệu đó, cấu thành hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ này.

(f)       Nếu người dùng vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều khoản này hoặc gây ra rủi ro hoặc nguy cơ pháp lý đối với MES, MES có quyền ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ cho người dùng đó và/hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng đó. Trong trường hợp này, MES sẽ thông báo cho người dùng qua email hoặc vào lần truy cập tiếp theo vào tài khoản của người dùng. Người dùng cũng có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

8. TỪ CHỐI ĐẢM BẢO.

MẶC DÙ CHÚNG TÔI NỖ LỰC DUY TRÌ ĐỘ AN TOÀN VÀ CỐ GẮNG KHÔNG ĐỂ XẢY RA LỖI NHƯNG BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN CHẤP NHẬN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG RỦI RO TIỀM TÀNG. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG” CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHIẾM KHUYẾT MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CÔNG TY, NHÂN DANH CHÍNH MÌNH VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÁC CHI NHÁNH CỦA MÌNH, TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý (BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KẾT QUẢ HOẶC CHẨN ĐOÁN BẤT KỲ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NÀO CHÍNH XÁC 100%), THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC NÓI CÁCH KHÁC, ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM, VÀ CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, SỬ DỤNG HOẶC THỰC HÀNH THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, CÔNG TY KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC CAM KẾT VÀ KHÔNG TUYÊN BỐ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO RẰNG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ KẾT QUẢ DỰ KIẾN NÀO, TƯƠNG THÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG, HỆ THỐNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC, HOẠT ĐỘNG KHÔNG GIÁN ĐOẠN, ĐÁP ỨNG BẤT KỲ TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT HOẶC ĐỘ TIN CẬY NÀO HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC BẤT KỲ LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT NÀO CÓ THỂ HOẶC SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC CÁC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN THEO LUẬT ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

9. HẠN CHẾ PHÁP LÝ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY HOẶC CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH BỞI:

(a)      THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, THIỆT HẠI TÀI SẢN, MẤT LỢI NHUẬN, CHI PHÍ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT THIỆN CHÍ, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HỎNG HÓC HOẶC TRỤC TRẶC MÁY TÍNH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, PHỔ BIẾN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO KHÁC;

(b)      THIỆT HẠI TRỰC TIẾP VỚI SỐ TIỀN TỔNG CỘNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ ($100) HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG QUA.

CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, DO VI PHẠM (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT) HAY THEO CÁCH KHÁC VÀ BẤT KỂ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC HAY KHÔNG HAY CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA.  MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

BẠN XÁC NHẬN CỤ THỂ RẰNG MES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG HOẶC HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGUY CƠ TỔN HẠI HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

BẠN ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM VÀ LOẠI TRỪ CÔNG TY KHỎI BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN KHÔNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ CÔNG CỤ KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CÔNG TY KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, CHI PHÍ, PHÍ TỔN (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ) và KHOẢN NỢ TIỀM TÀNG.

MES kiểm soát và cung cấp Dịch vụ từ các cơ sở của công ty tại Mỹ. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác thực hiện điều này theo quyết định của riêng mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

10. BỒI THƯỜNG.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Công ty và các chi nhánh của công ty không phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn sử dụng hoặc các hoạt động liên quan đến Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc Bộ dụng cụ; và/hoặc (b) bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Thỏa thuận này của bạn. Chúng tôi có quyền đảm nhận tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong việc giải quyết chống lại bất kỳ khiếu nại và thương lượng nào như vậy và bạn đồng ý hợp tác hoàn toàn với chúng tôi trong việc này.

11. LUẬT ĐIỀU CHỈNH.

Thỏa thuận này được chi phối và giải thích theo luật pháp của Nhà nước Israel. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Ứng dụng sẽ được tiến hành độc quyền tại các Tòa án Tel-Aviv đặt tại Israel. Bạn từ bỏ bất kỳ và mọi phản đối đối với việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án như vậy và đối với địa điểm tại các tòa án đó.

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty chi phối việc sử dụng Ứng dụng của bạn. Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó. Nếu việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này đối với bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể nào, vì bất kỳ lý do gì, bị tòa án, trọng tài hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì (a) tính hợp lệ, hợp pháp và khả năng thực thi của điều khoản đó như được áp dụng cho bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể nào khác, và các điều khoản khác của Thỏa thuận này, sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào và (b) điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa có thể để có hiệu lực như ý định của các bên.

13. THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN.

Bằng cách đồng ý với các điều khoản này, bạn chứng thực rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc ở độ tuổi trưởng thành ở tiểu bang/quốc gia mà bạn cư trú và đã đọc và đồng ý với THỎA THUẬN này.

14. KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi và hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này, đồng thời tôn trọng và tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

15. CHUYỂN NHƯỢNG

Các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được chuyển nhượng bởi MES mà không bị hạn chế.